02 apr 2015 15:36

Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning, en met de slotakte*.

Dit Instituut heeft onder meer volgende doelstellingen:

  • de duurzame democratie wereldwijd bevorderen en ondersteunen
  • de democratische electorale processen wereldwijd verbeteren en versterken

Om voormelde doelstellingen te realiseren zal het Instituut onder andere netwerken op het vlak van electorale processen ontwikkelen, informatie verstrekken, advies en begeleiding verlenen en steun verlenen aan onderzoek en vorming.

Het verdrag zal eerstdaags ter instemming voorgelegd worden aan de Kamer.

* gedaan te Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd op 24 januari 2006