02 apr 2015 15:34

Bijdrage van België aan de 17e wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de bijdrage van België aan de 17e wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA17). 

Het eerste ontwerp beoogt de aanpassing van het betalingsschema van de Belgische bijdrage aan de 17e wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA). 

In het kader van de besprekingen rond de begroting 2015 heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking voorgesteld de nog resterende betalingen te spreiden over een periode van 9 jaar, met andere woorden het standaardbetalingsschema, in plaats van over de voorziene 3 jaar. Dit voorstel werd besproken met de staff van IDA, waarmee een nieuw betalingsschema werd overeengekomen.

Het tweede ontwerp bepaalt de bedragen en het betalingsschema van de Belgische bijdrage aan de compensatie van de door IDA verleende schuldverlichting in het kader van het HIPC-initiatief  (arme landen met een hoge schuldenlast), dat deel uitmaakt van de zeventiende wedersamenstelling van de werkmiddelen. 

De Internationale Ontwikkelingsassociatie is een filiaal van de Wereldbankgroep. Ze werd in 1960 opgericht om de economische en sociale ontwikkeling van de armste landen te ondersteunen door het verstrekken van concessionele kredieten en giften. De Internationale Ontwikkelingsassociatie heeft als hoofddoel armoede te bestrijden, overeenkomstig de "milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling" van de Verenigde Naties. 

koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA 17)

koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de verschuldigde HIPC-schijven in het kader van de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van
de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA17)