02 apr 2015 15:28

Bijdrage 2015 ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen vastlegt van de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen, bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen voor 2015. 

Voor 2015 bedraagt de bijdrage ten laste van de vennootschappen:

  • 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan
    646.787,86 euro
  • 868,00 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan
    646.787,86 euro

Die bijdrage moet betaald worden tegen 30 juni 2015. Het ontwerp wordt voor dringend advies overgemaakt aan de Raad van State.  

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen