25 nov 2016 17:36

Aanpassing van de regels die de vaststelling en de inning van de vergoeding voor reprografie regelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wet uitvoeren welke de nieuwe regels op het vlak van reprografie vastleggen. 

De ontwerpen zorgen voor de uitvoering van de nieuwe wet tot wijziging van een aantal bepalingen van boek XI van het Wetboek van economisch recht betreffende reprografie. Het heeft als doelstelling de aanpassing van het Belgisch recht naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 12 november 2015. De wet heft de forfaitaire vergoeding op die de uitzondering voor reprografie (ten aanzien van het auteursrecht)  compenseert en een recht op eigen vergoeding voorziet voor de uitgevers, in geval van de reproductie op papier van hun papieren uitgaven.

De wijzigingen aangebracht aan het Wetboek van economisch recht vergen een aanpassing van de regels die de vaststelling en de inning van de vergoeding voor reprografie regelen en die vastgelegd zijn in het koninklijk besluit van 30 oktober 1997.  Dit koninklijk besluit wordt opgeheven en vervangen door twee nieuwe ontwerpen van koninklijk besluit, die de forfaitaire vergoeding van auteurs en uitgevers moeten opheffen en de vaststelling en de inning van de evenredige vergoedingen van deze laatste regelen.  

Wat de onderwijssector betreft, regelt een specifiek koninklijk besluit de vergoeding van auteurs en uitgevers.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd
aan auteurs 

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier