20 dec 2002 16:00

Aanpassing van de Rijksmiddelenbegrotingen 2002-2003

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad de aanpassing goed van de niet-fiscale ontvangsten in de Rijksmiddelenbegrotingen 2002 en 2003.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad de aanpassing goed van de niet-fiscale ontvangsten in de Rijksmiddelenbegrotingen 2002 en 2003.

Het gaat over bedragen van stortingen aan de Schatkist van een deel van het Staatspatrimonium, die in de begroting 2002 en 2003 ingeschreven zijn. Na de doelstelling voor 2002 en de verwezenlijkingen te hebben vergeleken, is het aangewezen de geplande verkopen en de betrokken procedures in de loop van 2003 verder te zetten (in plaats van 2002), opdat deze dossiers tot een optimaal resultaat zouden kunnen leiden. Het bedrag van 470.998.000 EUR, ingeschreven in de begroting 2002, wordt 395.998.000 EUR. Deze bedragen werden ingeschreven op de Rijksmiddelenbegroting, luik niet-fiscale ontvangsten. Het globaal bedrag voor 2002 en 2003 blijft ongewijzigd. Het gaat over het winstaandeel te storten door Belgacom aan de Staat voor de jaren 2002 en 2003. Het bedrag dat op de begroting 2003 is ingeschreven wordt verminderd met 75 miljoen EUR, terwijl het bedrag dat ingeschreven werd op de begroting 2002 stijgt met hetzelfde bedrag. Deze aanpassing volgt het besluit dat unaniem door de aandeelhouders werd aangenomen, waarin Belgacom het bijkomend winstaandeel voor 2003, beslist tijdens het begrotingsconclaaf, in betaling stelt tijdens de periode van 11 december 2002 tot 28 februari 2003. Het globaal bedrag met betrekking tot het winstaandeel dat door Belgacom voor 2002 en 2003 aan de Staat moet worden gestort blijft dus ongewijzigd.