20 dec 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 december 2002.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 december 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Na de Ministerraad heeft hij en overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 december 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Na de Ministerraad heeft hij en overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft vooreerst een reeks beslissingen aangehaald inzake fiscaliteit en op sociaal gebied. Hij heeft in herinnering gebracht dat de belastinghervorming, zowel voor personen als vennootschappen twee van de vier pijlers van de Federale Beleidsverklaring zijn. De Ministerraad heeft ook een derde pijler van de Beleidsverklaring goedgekeurd tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord. Wat betreft de vierde pijler, de administratieve vereenvoudiging, zijn ontwerpen bij de Senaat ter goedkeuring, terwijl andere beslissingen zijn genomen door de Ministerraad, onder meer wat betreft de Kruispuntbank van Ondernemingen. De Ministerraad heeft ook een striktere controle op de diamanthandel goedgekeurd, evenals de voorwaarden opdat het Agentschap voor Buitenlandse Handel operationeel zou zijn van 1 januari 2003 af. Hierbij een overzicht van alle beslissingen die de Ministerraad heeft genomen. - de bestendiging en de uitbreiding van de Belgische operationele capaciteit voor de verwerking van satellietbeelden (bericht 1); - een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten, aangaande de oprichting van het Agentschap van de Patrimoniale Informatie (API) (bericht 2); - een voorontwerp van wet betreffende de modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht (bericht 3); - een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Het gaat meer bepaald om de BTW die van toepassing is op bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook op radio- en televisieomroepdiensten (bericht 4); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake de structuur en de accijnstarieven op minerale olie (bericht 5); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het fiscaal stelsel van sigaretten en zware stookolie met een laag zwavelgehalte (bericht 6); - drie ontwerpen van koninklijk besluit, ter uitvoering van het wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (bericht 7); - een reeks fiscale amendementen bij het wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen (bericht 8); - een wetsontwerp dat de aanpassing beoogt van de wet tot oprichting van een Vestigingsraad aan het ontwerp van wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten, "KBO-wet" genoemd (bericht 9); - een wetsontwerp en ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004 (bericht 10); - een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel rond de werkloosheidsreglementering (hoofdverblijfplaats) (bericht 12); - vier ontwerpen van koninklijk besluit houdende de besteding van de bedragen gestort bij het terugvorderingfonds sociale Maribel (bericht 13); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden door de gemeenten, in het kader van het veiligheids- en preventiebeleid (bericht 14); - een ontwerp van koninklijk besluit tot afwijking op de wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (bericht 16); - het kaderbesluit voor de omzetting van de Europese Richtlijnen 2001/12, 13 en 14 met betrekking tot de liberalisering van het vrachtvervoer per spoor op het volledige Belgische spoornet. De markt zal open zijn vanaf 1 maart 2003 (bericht 18); - een voorontwerp van wet betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (bericht 19); - de begroting 2003 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) (bericht 20); - een reeks projecten in de strijd tegen de armoede, die zullen genieten van de verdeling van de winst van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2002 (bericht 21); - twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de toekenning in 2002 en 2003 van bepaalde niet-fiscale inkomsten aan het Zilverfonds (bericht 22); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de controlemaatregelen in de diamantsector (bericht 23); - een voorontwerp van wet dat tot doel heeft het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) te vervangen door een Bureau voor Normalisatie (bericht 24); - twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de federale steun voor 2002 aan de Collectieve Centra (bericht 25-26); - het verslag aan de Regering van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding (ICCF) in de economische sectoren, jaar 2001 (bericht 27); - de begeleidingsmaatregelen rond de sluiting van de ferrieverbinding Oostende-Dover (bericht 28); - een voorontwerp van wet tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, meer bepaald wat de ombudsdiensten betreft (bericht 29); - de aanpassing goed van de niet-fiscale ontvangsten in de Rijksmiddelenbegrotingen 2002 en 2003 (bericht 30); - een voorontwerp van wet rond de financiering en bepaalde aspecten van de invoering van het programma tot vermindering van de digitale kloof bij zelfstandigen en bij bepaalde groepen van de bevolking met beperkt inkomen (bericht 31); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget, voor 2002, van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (bericht 33); - een voorontwerp van wet betreffende de wettelijke regeling van de psychotherapie als autonoom gezondheidsberoep (bericht 36); - een ontwerp van koninklijk besluit rond het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, en een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk (bericht 37); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bericht 38); - een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een sociale dienst bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bericht 39); - een ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van een gezondheidsbijdrage (bericht 40); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bericht 43). - de tussenkomst van de Regie der Gebouwen in het beheer van de huurcontracten afgesloten ten behoeve van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) (bericht 44); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van de toepassing van de wet houdende oprichting van een Regie der Gebouwen tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (bericht 46); - de verlenging van de huurovereenkomst ten behoeve van het Arbeidshof van Gent, Brabantdam 33, "Braempoort-complex" (bericht 47); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie, verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E (bericht 48); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de toewijzing van een bijkomende federale toelage aan sommige politiezones (bericht 52-55); - een ontwerp van koninklijk besluit dat, voor het jaar 2003, de toekenning en uitbetaling regelt van de "federale basistoelage" en een "toelage uitrusting handhaving openbare orde" aan de gemeente of aan meergemeentepolitiezone en een "toelage veiligheids- en samenlevingscontracten" aan sommige gemeenten die een dergelijk contract hadden afgesloten (bericht 53); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren (bericht 56); - een voorontwerp van wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van kernenergie (bericht 58); - een ontwerp van koninklijk besluit waardoor de aan de informaticacentra opgelegde territoriale begrenzing voor het uitvoeren van de opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt afgeschaft (bericht 59); - de verlenging van een consultancycontract inzake informatica ten gunste van de geïntegreerde politie (bericht 60); - het ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst (bericht 65); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (bericht 67); - een ontwerp van ministerieel besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (bericht 68); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) (bericht 71); - een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de wijk Leopold-Schuman (bericht 73); - de financiering, op de begroting 2002 van de FOD Buitenlandse Zaken, van een reeks initiatieven, inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (bericht 77); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag inzake de voorkoming en bescherming van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten (bericht 78); - een voorontwerp van wet tot goedkeuring van de uitbreiding van het toepassingsgebied van het Verdrag over de conventionele wapens en de bijhorende protocollen over interne conflicten (bericht 79); - de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Unie (EU) en haar lidstaten en de Republiek Zuid-Afrika (bericht 80); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) (bericht div 1);

Agentschap voor Buitenlandse Handel

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Problematiek van de onroerende goederen bij de overdracht van de BDBH

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, alsook Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, gaf de Ministerraad toelating aan de Regie der Gebouwen om de Belgische Staat te vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening op te treden bij het beheer van de huurcontracten afgesloten ten behoeve van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH).

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitbreiding van de toepassing van de wet (*) houdende oprichting van een Regie der Gebouwen tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.