20 dec 2002 16:00

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitbreiding van de toepassing van de wet (*) houdende oprichting van een Regie der Gebouwen tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitbreiding van de toepassing van de wet (*) houdende oprichting van een Regie der Gebouwen tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Dit ontwerp bepaalt dat: - de Regie der Gebouwen gemachtigd wordt om te handelen in naam en voor rekening van het Centrum, voor wat betreft het huren van een gebouw dat geschikt is voor de huisvesting van dat centrum; - de kosten verbonden aan het af te sluiten huurcontract alsmede de kosten verbonden aan de uitvoering van werken in het gebouw ten laste zullen worden genomen door het Centrum; - tussen de Regie der Gebouwen en het Centrum een overeenkomst zal worden afgesloten met betrekking tot de wijze waarop de samenwerking zal verlopen en waarin de vergoeding zal worden bepaald voor de door de Regie der Gebouwen geleverde prestaties. (*) wet van 1 april 1971