20 dec 2002 16:00

BTW

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging (*) van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Het gaat meer bepaald om de BTW die van toepassing is op bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook op radio- en televisieomroepdiensten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging (*) van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Het gaat meer bepaald om de BTW die van toepassing is op bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook op radio- en televisieomroepdiensten.

Het voorontwerp beoogt de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn (*), waarvan de voornaamste doelstelling is de regels inzake de taxatie van de elektronische handel uniform te maken. Deze nieuwe regels spitsen zich in feite toe op het volgende principe: radio- en televisieomroepdiensten en diensten die langs elektronische weg worden verricht vanuit derde landen voor in de Gemeenschap gevestigde personen of vanuit de Gemeenschap voor in een derde land gevestigde ontvangers, moeten worden belast op de plaats van vestiging van de ontvanger van de dienst. (*) ingevolge de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2002/38/EG van de Raad van 7 mei 2002 tot wijziging, voor een gedeelte tijdelijk, van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook op radio- en televisieomroepdiensten (P.B. nr. L 128/41 van 15 mei 2002), die op 15 mei 2002 in werking is getreden.