20 dec 2002 16:00

Wijziging van het fiscaal stelsel van sigaretten en zware stookolie

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het fiscaal stelsel van sigaretten en zware stookolie met een laag zwavelgehalte.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het fiscaal stelsel van sigaretten en zware stookolie met een laag zwavelgehalte.

Wat de speciale accijns betreft op sigaretten, zal deze worden aangepast conform twee Europese richtlijnen (*). De accijns wordt gebracht op 11,856 euro per 1.000 stuks vanaf 1 januari. De fiscale budgettaire meeropbrengst van deze maatregel kan worden geschat op 184.284.161 euro voor 2003. Deze accijnsverhoging inzake sigaretten zal eveneens een weerslag hebben op de kleinhandelsprijs van rooktabak: een verhoging van 3 euro per kilo is voorzien voor 1 januari 2003. Dit zal leiden tot een bijkomende fiscale budgettaire meeropbrengst van 9.341.591 euro in 2003. Wat de zware stookolie betreft, gaat het over de afschaffing van het verschil tussen zware stookolie met een zwavelgehalte van meer dan 1% en zware stookolie met een zwavelgehalte van minder dan 1% (**). Zware stookolie zal vanaf 1 januari 2003 onderworpen worden aan het minimumaccijnstarief van 13 euro per 1.000 kilo. De budgettaire meeropbrengst van deze maatregel wordt geschat op 9,141 miljoen euro. Dit ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor dringend advies binnen de drie dagen. (*) - artikel 2 van Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten, gewijzigd bij Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002; - artikel 2bis van Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten, ingevoegd bij Richtlijn 1999/81/EG van de Raad van 29 juli 1999. (**) overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Richtlijn 1999/32/EEG van de Raad van 26 april 1999 betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen.