20 dec 2002 16:00

Bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden door de gemeenten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden door de gemeenten, in het kader van het veiligheids- en preventiebeleid.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden door de gemeenten, in het kader van het veiligheids- en preventiebeleid.

Alle lokale overheden met een veiligheids- en preventiecontract mogen van deze nieuwe maatregel gebruik maken. De steun wordt toegekend gedurende een periode van vijf jaar indien het een werknemer van minder dan 45 jaar betreft, en onbeperkt in de tijd wanneer de werknemer minstens 45 jaar oud is. Voorwaarde is evenwel dat de aangeworven werknemer een bepaalde duur werkzoekend is (2 jaar voor de minder dan 45-jarige, 6 maanden voor de minstens 45-jarige) voorafgaand aan zijn tewerkstelling. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan bestaat de steun uit: - een volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid; - een activering van de uitkeringen (werkloosheid of leefloon) van 700 euro voor de minder dan 45-jarige en tot 900 euro voor de minstens 45-jarige. De resterende loonkost voor de gemeente bedraagt, naargelang het geval, tussen 391 en 591 euro per maand voor een voltijdse werknemer. In principe wordt deze kost gedragen door de gemeente maar aanvullende tussenkomsten vanwege Binnenlandse Zaken of van de Gewesten zijn natuurlijk mogelijk binnen de grenzen van de beschikbare budgetten. Deze tussenkomst kan tot 400 euro/maand bedragen, wat voor de gemeente die een werknemer van meer dan 45 jaar aanwerft een nulkost betekent. Deze maatregel gaat van start in 2003. Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen de drie dagen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, ter ondersteuning van extra-aanwervingen door de gemeenten voor het veiligheidsbeleid.