20 dec 2002 16:00

Bureau voor Normalisatie

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*) en na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed dat tot doel heeft het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) (**) te vervangen door een Bureau voor Normalisatie.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*) en na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed dat tot doel heeft het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) (**) te vervangen door een Bureau voor Normalisatie.

Een externe consultant werd belast met een grondige audit van de normalisatie in België. Op basis van de resultaten daarvan bevat het voorontwerp dan ook de volgende principes: - de federale bevoegdheid van het normalisatiebeleid, onder de bevoegdheid van de Minister bevoegd voor Economische Zaken; - de oprichting van een nieuw centraal orgaan, het Bureau voor Normalisatie, onafhankelijk, belast met de werkprogramma's, de financiering, de internationale vertegenwoordiging van België en de goedkeuring van de normen volgens de consensusregels; - de decentralisatie van het ontwerpen van normen naar technische commissies, bevoegd en open voor alle partijen om de transparantie te verzekeren; - de samenstelling van de technische commissies waarbij sectorale operatoren een belangrijke rol kunnen spelen, door hen de kansen en de middelen te geven; - de mogelijkheden die aan de ministeriële departementen geboden worden om zich in het normatief proces in te zetten, op dezelfde wijze als de andere partijen; - de coördinatie van het beheer van het NBN door een raad van bestuur die evenwichtig samengesteld is uit vertegenwoordigers van alle tussenkomende partijen; - de garantie van een doeltreffende werking door een directiecomité, volkomen gescheiden van de raad van bestuur, en waarvan de leden, benoemd voor een mandaat, een echt managementteam vormen waarin de verantwoordelijken van de verschillende operationele eenheden van het toekomstige Bureau zetelen (technische eenheid, administratieve eenheid en commerciële eenheid); - de oprichting van een Hoge Raad voor Normalisatie, raadgevend adviesorgaan, los van het Bureau, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle niet-openbare partijen, en die de minister van Economie bijstaat bij het bepalen van het normalisatiebeleid. (*) zie bericht nr. 18 van 20 juni 2002. (**) instelling van openbaar nut, onder de voogdij van de Minister van Economische Zaken, belast met de controle over de naleving van de normen die voor handelsproducten voorgeschreven worden.