20 dec 2002 16:00

Bijkomende toelage voor sommige politiediensten

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de toewijzing van een bijkomende federale toelage aan sommige politiezones.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de toewijzing van een bijkomende federale toelage aan sommige politiezones.

Het gaat enerzijds om de toekenning van een bijkomende toelage aan sommige politiezones die een meerkost kunnen rechtvaardigen (zones die aan de grens liggen of in een "enclave", overuren van het personeel, overbrenging van gevangenen, enz.). De federale overheid moet financieel tussenbeide komen opdat deze zones geen liquiditeitsproblemen zouden kennen. Globaal bedragen deze toelagen meer dan 35 miljoen euro. Anderzijds verleent het tweede ontwerp van koninklijk besluit een federale toelage die de loonlast moet dekken van sommige personeelsleden van de politiezones, die als gevolg van de hervorming van de politiediensten als boventallig werden verklaard. Voor deze maatregel is een bedrag van 7,5 miljoen euro voorzien. (*) - koninklijk besluit houdende toewijzing van een bijkomende federale bijdrage voor de financiering van de lokale politie; - koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones.