20 dec 2002 16:00

Wet Vestigingsraad

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed dat de aanpassing beoogt van de wet tot oprichting van een Vestigingsraad (*) aan het ontwerp van wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten, hierna ?KBO-wet? genoemd.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed dat de aanpassing beoogt van de wet tot oprichting van een Vestigingsraad (*) aan het ontwerp van wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten, hierna ?KBO-wet? genoemd.

De Vestigingsraad is een administratief rechtscollege dat momenteel uitspraak doet over de beroepsschriften ingediend tegen de beslissingen van de Kamers van ambachten en neringen, inzake de aanvragen om vestigingsgetuigschrift. Het vestigingsgetuigschrift is een bewijs van de vereiste ondernemersvaardigheden en laat aldus de inschrijving in het handelsregister toe. De Vestigingsraad is momenteel ook bevoegd om in eerste instantie het vestigingsgetuigschrift uit te reiken, wanneer de Kamer van ambachten en neringen de wettelijke beslissingstermijn niet respecteert. In de KBO-wet worden de inschrijving in het handelsregister, voortaan inschrijving in de kruispuntbank, en het oordeel over de ondernemersvaardigheden, samengebracht bij één instantie, de erkende ondernemingsloketten. In het nieuwe systeem wordt de Vestigingsraad bevoegd inzake beroepsschriften ingediend tegen de beslissingen van de erkende ondernemingsloketten. (*) van 26 juni 2002