20 dec 2002 16:00

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, en de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, en de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

In het eerste ontwerp wordt de mogelijkheid geschapen van vrijwillige overdracht van personeelsleden vanuit de FOD Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid en vanuit het RIZIV naar het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg. In het tweede ontwerp worden de modaliteiten betreffende de managementfuncties van het Kenniscentrum vastgelegd. Het bepaalt dat de directie van het Kenniscentrum bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur en twee directeurs Kennismanagement. Ook worden de procedures van selectie (Selor), werving, aanstelling, uitoefening, evaluatie en beëindiging van het mandaat van de directieleden vastgelegd. Deze ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden naar het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. - ontwerp van koninklijk besluit houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.