20 dec 2002 16:00

Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een wetsontwerp en ontwerp-KB's goedgekeurd met betrekking tot de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een wetsontwerp en ontwerp-KB's goedgekeurd met betrekking tot de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004.

Op 12 december 2002 sloten de sociale partners een interprofessioneel akkoord, dat door de Regering werd gehuldigd. De uitvoering hiervan moet ten dele gebeuren via wetten en besluiten. 1. Het wetsontwerp : Enerzijds worden een reeks bestaande bepalingen verlengd, waaronder : * De maatregelen ten behoeve van risicogroepen en ten behoeve van het inschakelingsparcours, te weten : de sociale zekerheidsbijdrage van 0,10% en van 0,05% * De bestaande regelingen inzake brugpensioen Anderzijds worden nieuwe maatregelen voorzien. Het gaat ondermeer over : * Wijzigingen aan de Startbaanovereenkomst (Rosetta) waar het hoofdzakelijk gaat over : * Het stimuleren van de werkgelegenheid : jongeren met een handicap en werkzoekenden van vreemde origine van minder dan 30 jaar worden opgenomen in de doelgroep van het rosetta-plan. Er wordt eveneens voorzien dat deze werknemers dubbel tellen voor het vervullen van de aanwervingsverplichting (van 3%). Het omschrijven van de doelgroep "jongeren van vreemde afkomst" gebeurt op basis van de nationaliteit van de jongere zelf, zijn ouders en zij grootouders; * Er wordt rekening gehouden met de huidige economische context : bedrijven in moeilijkheden, die een geleidelijke en structurele afbouw van het personeelsbestand kennen, zullen vrijgesteld worden van hun aanwervingverplichting. * Een vereenvoudiging van het systeem : samenvoeging van de eerste twee groepen in het cascadesysteem van de startbanen (schoolverlaters en jongeren onder de 25 jaar) * Het Rosetta-plan wordt versoepeld : een jongere die slechts een deel van zijn startbaankrediet uitputte krijgt de mogelijkheid om het saldo uit te putten onder een ander type van startbaanovereenkomst (bvb. eerst alternerend leren en werken en saldo met gewone arbeidsovereenkomst). * de inhoudingen en bijdragen op de aanvullende vergoedingen toegekend door de werkgever aan een ex-werknemer (in het kader van het brugpensioen en buiten dit kader - Canada-dry-regeling), alsook de voorwaarden om vrijgesteld te worden van die bijdragen en inhoudingen. 2. Er werden ontwerpen van de autonome KB's ingediend die het ontwerp van interprofessioneel akkoord uitvoeren wat betreft maaltijdchèques, jaarlijks verlof, tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen.