20 dec 2002 16:00

Sluiting van de ferrieverbinding Oostende-Dover

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met de begeleidingsmaatregelen rond de sluiting van de ferrieverbinding Oostende-Dover.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met de begeleidingsmaatregelen rond de sluiting van de ferrieverbinding Oostende-Dover.

Ter herinnering: de Ministerraad (*) had een beslissing genomen die tot doel had de personeelsleden die het economisch risico namen door zich te engageren binnen een privé-activiteit, minstens dezelfde bescherming te geven als diegenen die onmiddellijk gebruik maakten van het sociaal plan of andere vormen van reaffectatie. Hiertoe heeft de Ministerraad beslist: - te voorzien in de aanstelling van een sociaal bemiddelaar; - te voorzien in een ministerieel opvolgingscomité samengesteld uit de Minister van Overheidsparticipaties, de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, de Minister van Pensioenen, de Minister van Ambtenarenzaken, de Minister van Begroting en de Minister van Mobiliteit; - een coördinator (**) aan te stellen die samen met de vertegenwoordigers van de verschillende betrokken Ministers de dagelijkse opvolging van het dossier zal verzekeren en voor de nodige rapportering zal instaan. (*) van 13 februari 1998 (**) de heer Walter Van Wolputte