20 dec 2002 16:00

Ombudsdiensten van de post- en telecommunicatiediensten

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, meer bepaald wat de ombudsdiensten betreft.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, meer bepaald wat de ombudsdiensten betreft.

Op dit ogenblik zijn de ombudsdiensten, zoals bedoeld in de wet (**), ondergebracht als volgt: - de ombudsdienst spoorwegen bij de NMBS, die enkel bevoegd is voor de Belgische spoorwegen en diens filialen (TGV, Thalys, Eurostar,...); - de ombudsdienst posterijen is verbonden aan De Post en is enkel bevoegd is voor de N.V. naar publiek recht "De Post"; - de ombudsdienst telecommunicatie is verbonden aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en is bevoegd voor de volledige sector. Wat de bevoegdheden van de Minister van Telecommunicatie betreft, heeft het voorontwerp dus tot doel de bevoegdheden van de ombudsdienst van De Post uit te breiden tot de volledige sector van de posterijen en deze eveneens aan de regulator te verbinden. Door dit voorontwerp wordt aan de ombudsdienst telecommunicatie bevoegdheid verleend inzake internet. (*) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991. (**) van 21 maart 1991.