20 dec 2002 16:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven, inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2002 van de FOD Buitenlandse Zaken.:

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven, inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2002 van de FOD Buitenlandse Zaken.:

1. Bevordering van de Mensenrechten - Wereldgezondheidsorganisatie: Dr. Peter Piot is kandidaat voor de functie van Directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Hij is één van de 9 kandidaten voor de opvolging van de huidige DG, mevrouw Gro Harlem Brundtlandt (Noorwegen). De verkiezingen vinden plaats op 28 januari 2003. Alleen de 32 landen die in 2003 lid zijn van de Uitvoerende Raad van de WGO hebben stemrecht. België hecht veel belang aan de WGO in haar diverse aspecten, tot eind 2002 is België trouwens lid van de Uitvoerende Raad. Voor België is dit een gelegenheid om terug aanwezig te zijn op het topniveau van de VN. Het is van 1999 geleden dat er nog een Belg een topfunctie bekleedde bij een VN-instelling. 2. People to people - België/Tunesië: Sinds 1998 vindt er een uitwisseling plaats tussen het Atheneum Robert Catteau (Brussel) en de basisschool van Zaâfrane (Tunesië). Het project "Quand le Désert Avance" wenst, via een Noord-Zuid uitwisseling het probleem van de opwarming van de Aarde aanschouwelijk te maken voor een groep van kinderen uit het basisonderwijs en zo van hen verantwoordelijke, kritische en solidaire mensen te maken. Het project wordt wetenschappelijk begeleid door de Landbouwfaculteit van Gembloers. 3. Conflictpreventie - Dialoog tussen Gemeenschappen: De V.Z.W. "Communauté Culturelle Congolaise de Belgique" (CCB) werd in 1995 opgericht door Belgische en Congolese mensen, begaan met de integratieproblematiek van de Afrikaanse gemeenschap in België. De CCB werkte daarom een omkaderingsprogramma voor jongeren uit, gericht op: de integratie van Afrikaanse jongeren in het algemeen en de Congolese jeugd in het bijzonder; het begeleiden van jongeren bij delinquentieproblemen, het voorkomen van culturele conflicten, het creëren van een band met jonge afgestudeerden, het ondersteunen van de opvang van jonge Afrikanen die naar België komen om hogere studies te doen en het organiseren van culturele activiteiten. 4. Bevordering van de Mensenrechten - Revue des Questions Humanitaires: De publicatie "Revue des Questions Humanitaires" wordt in België uitgegeven en internationaal verspreid op 7.000 exemplaren. Deze publicatie richt zich tot de NGO's die op humanitair gebied actief zijn, Europese politici en academische milieus. Er wordt uitgegaan van een benadering die de conflictpreventie centraal stelt. Een speciaal nummer zal gewijd worden aan het Belgische Voorzitterschap van de EU tijdens de tweede helft van 2001. 5. Culturele Democratisering - Maghreb, Regio Grote Meren en West-Afrika: Op 18 december 2002 organiseert de Minister-president van de Franse Gemeenschapsregering, in samenwerking met de federale Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, een ontmoeting inzake de evaluatie van de culturele samenwerking tussen de Franse Gemeenschap en zijn Franstalige partners uit de Maghreb, de Regio van de Grote Meren en West-Afrika. 6. Bevordering van de Democratie - Sri Lanka: Onder de auspiciën van de NGO Peacetalk, wenst een Srilankaanse delegatie (met Ministers en Parlementsleden) een informatiezending naar België te doen om het Belgisch federaal systeem te bestuderen. Het burgerlijk conflict in Sri Lanka, tussen de Regering en de Tamil-rebellen, eiste bijna 60.000 doden in 30 jaar. Sinds begin dit jaar is er een staakt-het-vuren van kracht en wordt er tussen beide partijen onderhandeld. Dit proces moet verder ondersteund worden. 7. Sensibilisering - Regio van de Grote Meren : In de loop van februari 2003 zullen de VZW's AMANI en A TOUT COEUR, in het kader van een sensibiliseringscampagne voor Centraal-Afrika, een Afrikaanse Week organiseren. Tijdens deze week zullen activiteiten, manifestaties en rondetafelgesprekken plaatsvinden die de Belgische bevolking sensibiliseren voor de politieke en humanitaire toestand in de Regio van de Grote Meren, maar ook voor de cultuur en de tradities van de inwoners van DRC, Rwanda en Burundi. Sommige activiteiten zullen gericht zijn op het inzamelen van fondsen die gebruikt zullen worden voor « people-to-people »-projecten of voor projecten die een directe impact hebben op de levensomstandigheden van de betrokken bevolkingen.