20 dec 2002 16:00

Collectieve Centra

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de federale steun voor 2002 aan de Collectieve Centra.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de federale steun voor 2002 aan de Collectieve Centra.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de toelagen aan de Collectieve Centra voor hun prenormatieve onderzoeksprojecten en de voortzetting van hun acties voor de sensibilisering van de kleine en middelgrote bedrijven voor normen. Het gaat hier om 12 onderzoeksprojecten waaraan 1.549.000 euro toelagen worden toegekend, en 14 Normen-Antennes voor een totaal bedrag aan toelagen van 867.650 euro. Dit bevestigt de herschikking van de federale steun aan de Collectieve Centra naar de eigen bevoegdheden, en meer in het bijzonder de normalisatie, in het raam van de lopende herdynamisering van de normalisatie in België, waarbij voor de Collectieve Centra een actieve rol weggelegd is. Anderzijds beoogt het tweede ontwerp van koninklijk besluit een laatste federale tussenkomst in de gemengde financiering Federale Overheid / Gewesten van de projecten onder gewestelijke bevoegdheid van de Collectieve Centra, overeenkomstig de consensus bereikt op 1 juli 2002 door de vertegenwoordigers van de vier overheden. Deze laatste tussenkomst, voor een beperkte federale steun van 1.487.000 euro aan 20 projecten, vertolkt de wil van de Regering om, bij de overgang tussen de twee stelsels van federale steun, aan de continuïteit van de activiteiten van de Collectieve Centra bij te dragen.