20 dec 2002 16:00

Verdrag over wapens

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van de uitbreiding van het toepassingsgebied van het Verdrag (*) over de conventionele wapens en de bijhorende protocollen over interne conflicten.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van de uitbreiding van het toepassingsgebied van het Verdrag (*) over de conventionele wapens en de bijhorende protocollen over interne conflicten.

Deze uitbreiding van het toepassingsgebied van het Verdrag (**) en zijn protocollen naar niet-internationale gewapende conflicten past in de tendens binnen het internationaal humanitair recht om steeds minder onderscheid te maken tussen internationale gewapende conflicten en niet-internationale gewapende conflicten. Het belang van deze uitbreiding is groot, aangezien de meeste gewapende conflicten zich tegenwoordig afspelen binnen de grenzen van één Staat en het verdrag het gebruik aan banden legt van wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben. (*) van 1980. (**) Tijdens de tweede Toetsingsconferentie van het Verdrag van 10 oktober 1980 inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens, die plaatsvond in Geneve van 11 tot 21 december 2001, hebben de verdragspartijen beslist artikel 1 van het verdrag te wijzigen, teneinde het toepassingsgebied van het verdrag en zijn thans bestaande protocollen uit te breiden naar de niet-internationale gewapende conflicten van het type als bedoeld in het gemeenschappelijk artikel 3 van de Verdragen van Genève van 1949.