20 dec 2002 16:00

Controle op de diamanthandel

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de controlemaatregelen in de diamantsector.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de controlemaatregelen in de diamantsector.

Het bestaande toezichtsysteem op diamant, dat vervat is in het koninklijk besluit van 23 oktober 1987 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 maart 1990 betreffende de statistiek van de voorraden en van de in- en uitvoer van diamant, biedt niet langer een voldoende wettelijke basis om op een sluitende manier het hoofd te kunnen bieden aan de talrijke problemen waarmee de internationale diamanthandel wordt geconfronteerd. Het ontwerp van koninklijk besluit (**) moet toelaten de nodige maatregelen te nemen opdat een hoog niveau van controle op de handelingen gesteld in de diamantsector mogelijk zou blijven. Deze maatregelen zorgen er tevens voor dat de wetgeving aansluiting vindt op internationaal niveau. In het ontwerp van koninklijk besluit gaat de aandacht voornamelijk uit naar een regulering inzake: - het instellen van een controleprocedure voor diamant - het registreren van de handelaars in diamant - de mogelijkheid om sanctionerend op te treden ingeval de wetgeving wordt overtreden. Het is de bedoeling de illegale praktijken binnen de diamantsector en vooral de handel in conflictdiamant, praktijken die raken aan de internationale openbare orde en veiligheid, zoveel mogelijk in te dammen. Bovendien wordt op die manier eveneens het recent aangenomen document (***) geïmplementeerd en wordt de toepassing van de EU-ontwerpverordening houdende de implementatie van de Kimberleycertificering voor de internationale handel in ruwe diamant voorbereid. (*) ter uitvoering van de programmawet van 2 augustus 2002. (**) waaraan artikelen 168, 169 en 170 van de programmawet van 2 augustus 2002 een nieuwe wettelijke basis geven. (***) "Essential elements of an international scheme of certification for rough diamonds, with a vieuw to breaking the link between armed conflict and the trade in rough diamonds".