20 dec 2002 16:00

Amendementen bij het wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een reeks fiscale amendementen goed bij het wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een reeks fiscale amendementen goed bij het wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen.

Deze amendementen hebben enerzijds betrekking op de inkomstenbelastingen en anderzijds op de met het zegel gelijkgestelde taksen. De tekst van het koninklijk besluit (*) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op het vlak van de pensioenen en aanvullende pensioenen, werd eveneens goedgekeurd. (*) tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de werkgeversbijdragen en ?premies en persoonlijke bijdragen en premies voor de vorming van pensioenen of aanvullende pensioenen.