20 dec 2002 16:00

Vereenvoudiging van het zegelrecht

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht.

Dit ontwerp situeert zich in het kader van de administratieve vereenvoudiging. De huidige regelgeving, die verouderd en zeer complex is, wordt immers vervangen door een merkelijk eenvoudiger stelsel. Deze vereenvoudiging steunt op drie punten: - de belasting voor aanplakking zal voortaan enkel verschuldigd zijn voor plakbrieven die groter zijn dan 10 vierkante decimeter; - wanneer deze belasting verschuldigd is wordt de tarifering beperkt tot twee verschillende tarieven, naargelang de oppervlakte van de plakbrief groter of kleiner is dan een vierkante meter; - de belastingheffing gebeurt op zicht van een door de belastingplichtige in te dienen aangifte bij het bevoegde kantoor. De betaling door middel van fiscale zegels wordt evenwel nog aan de belastingplichtige toegestaan in het geval de plakbrieven een oppervlakte hebben die kleiner is dan een vierkante meter. In dat geval vormt de betaling in contanten een administratieve verzwaring, zowel voor de belastingplichtige als voor de administratie. Deze verzwaring is overdreven in verhouding tot de verschuldigde bedragen die miniem zijn. Het ontwerp schaft bovendien de betalingswijzen van het zegelrecht en van de met het zegel gelijkgestelde taksen door middel van de buitengewone zegeling en de zegelmachines af. Deze betalingswijzen zijn verouderd en niet meer aangepast aan de invoering van de euro. Het voorontwerp van wet wordt overgemaakt aan de Raad van State, voor dringend advies binnen de drie dagen.