20 dec 2002 16:00

Gezondheidsbijdrage

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot instelling van een gezondheidsbijdrage.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot instelling van een gezondheidsbijdrage.

Dit ontwerp geeft uitvoering aan de wet houdende diverse bepalingen betreffende het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) (*). Het ontwerp beoogt de instelling van een gezondheidsbijdrage geheven op alle vlees en vleesproducten ter hoogte van de voorlaatste schakel van de voedselketen, namelijk de grootdistributie en kleinhandel, beenhouwers, HORECA-sector en gemeenschapsvoorzieningen. Het aldus geïnde bedrag zal aangewend worden ter financiering van de kosten die inherent zijn aan, onder meer, de uitvoering van testen in het kader van de opsporing van BSE. Het ontwerp zal aan de Europese Commissie worden genotificeerd. (*) dit wetsvoorstel werd in plenaire zitting van de Kamer goedgekeurd op 20 juli 2002 en in plenaire zitting van de Senaat op donderdag 12 december 2002.