20 dec 2002 16:00

Verdeling van de winst van de Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties keurde de Ministerraad een reeks projecten in de strijd tegen de armoede goed, die zullen genieten van de verdeling van de winst van de Nationale Loterij van het dienstjaar 2002.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties keurde de Ministerraad een reeks projecten in de strijd tegen de armoede goed, die zullen genieten van de verdeling van de winst van de Nationale Loterij van het dienstjaar 2002.

Binnen de winstverdeling van de Nationale Loterij wordt een deel gereserveerd voor federale materies waaronder de categorie "doeleinden van openbaar nut" (*). De middelen (1.536.939,85 euro) worden verdeeld over de Gewesten en Gemeenschappen op basis van het aantal bestaansminimumgerechtigden en vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die recht hebben op een equivalente steun. (*) Overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 februari 1992, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 juli 1994, tot bepaling van de doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd gaat ook een deel naar de "strijd tegen armoede" (artikel 1, 14°).