20 dec 2002 16:00

Economische ontwikkeling van Zuid-Afrika

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de Overeenkomst goedgekeurd inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Unie (EU), enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de Overeenkomst goedgekeurd inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Unie (EU), enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds (*).

Als belangrijkste bestanddelen van de overeenkomst kunnen worden vermeld: - de liberalisering van tarieven, de instelling van een vrijhandelszone en handelsvraagstukken. De asymmetrische handelsovereenkomst vormt de kern van het akkoord en is het goed uitgebalanceerde resultaat van een stelselmatige afschaffing of vermindering van tariefbarrières en andere heffingen op een breed gamma van landbouw- en industrieproducten. De Overeenkomst is erop gericht gedurende een overgangsperiode van maximum twaalf jaar voor Zuid-Afrika en tien jaar voor de EU een vrijhandelszone tot stand te brengen. - politieke dialoog: Eerbiediging van democratische beginselen, fundamentele mensenrechten en de rechtstaat vormen essentiële onderdelen van de Overeenkomst. Ter ondersteuning daarvan en van een groot aantal andere terreinen van wederzijds belang, voorziet de Overeenkomst in vormen van regelmatige politieke dialoog tussen Zuid-Afrika en de Europese Unie op ministerieel en ander niveau. - economische samenwerking: Doel van de economische samenwerking is het vergemakkelijken van de herstructurering en modernisering van de Zuid-Afrikaanse industrie en de verbetering van haar concurrentiepositie. - ontwikkelingssamenwerking: Op aandringen van de Zuid-Afrikaanse onderhandelaars is deze titel van de Overeenkomst uitgebreid, zodat naast handel ook sterk de nadruk wordt gelegd op ontwikkelingssamenwerking. Daardoor onderscheidt deze Overeenkomst zich dan ook van nagenoeg alle andere overeenkomsten op dit gebied. Vastgesteld wordt o.a. hoe de verleende hulp specifiek moet worden gericht op achtergestelde gemeenschappen en op gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede op milieuprioriteiten. Voorts voorziet de Overeenkomst in: - beperkte toegang tot de Overeenkomst van Lomé - een akkoord inzake wetenschap en technologie Tevens voorziet het hoofdakkoord in onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van visserij en in een addendum waarin de voornaamste elementen zijn vervat voor een overeenkomst inzake wijn en sterke dranken. Algemeen kan gesteld worden dat het een goede Overeenkomst is, die verder gaat dan uitsluitend handelsaspecten. Feit is dat de Overeenkomst wel dege1ijk is gesloten en dat het desbetreffende besluit is genomen op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders. Met de politieke dialoog met Zuid-Afrika is reeds een begin gemaakt. Ook het ontwikkelingsbeleid is reeds van start gegaan. De meeste handelsmaatregelen zullen voorlopig worden toegepast, in afwachting van de ratificatie ervan. (*) Deze overeenkomst werd ondertekend op 11 oktober 1999 te Pretoria en is voor de toekomstige economische ontwikkeling van Zuid-Afrika en van de omliggende regio van cruciale betekenis.