20 dec 2002 16:00

Psychotherapie

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de wettelijke regeling van de psychotherapie als autonoom gezondheidsberoep.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de wettelijke regeling van de psychotherapie als autonoom gezondheidsberoep.

Het wetsontwerp op de psychotherapie stelt een viervoudige voorwaarde aan de erkenning als psychotherapeut. Men moet: 1. ten minste een basisopleiding hebben van het hoger onderwijs buiten de universiteit; 2. 13 welbepaalde universitaire vakken gevolgd hebben; 3. een klinische stage van 6 maanden uitgevoerd hebben; 4. een psychotherapie-opleiding van ten minste 500 contacturen verspreid over drie jaren voleindigd hebben. De tekst wordt opnieuw goedgekeurd na advies van de Raad van State en de Ministerraad heeft beslist dat dit voorontwerp van wet mag worden ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.