20 dec 2002 16:00

Problematiek van de onroerende goederen bij de overdracht van de BDBH

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, alsook Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, gaf de Ministerraad toelating aan de Regie der Gebouwen om de Belgische Staat te vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening op te treden bij het beheer van de huurcontracten afgesloten ten behoeve van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, alsook Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, gaf de Ministerraad toelating aan de Regie der Gebouwen om de Belgische Staat te vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening op te treden bij het beheer van de huurcontracten afgesloten ten behoeve van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH).

De wet (*) betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten voorziet in de ontbinding van de BDBH en de overdracht van de personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen van de Dienst naar de Gewesten en het Agentschap voor Buitenlandse Handel (**). Dit Agentschap zou gevestigd worden in twee van de vijf verdiepingen gehuurd ten behoeve van de BDBH. De administratie werkzaam in de lokalen gehuurd in de WTC zal dus op korte termijn vervangen worden door een nieuwe instelling die minder kantoorruimte nodig heeft. De huurcontracten die door de Staat werden gesloten blijven niettemin onverminderd doorlopen. Het beheer van dit dossier dient daarom toevertrouwd te worden aan een dienst die bevoegd is voor het beheer van de onroerende goederen op federaal niveau en die kan onderzoeken welke overheidsdiensten van de vrijgekomen kantoren gebruik willen maken. De Regie der Gebouwen is de enige instelling die over de nodige technische en administratieve kennis beschikt om deze taak tot een goed einde te brengen. (*) artikel 26 quater, ingevoegd bij wet van 2 augustus 2002 in de wet, gecoördineerd op 13 maart 1991. (**) opgericht ingevolge het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten.