16 jul 2021 17:54

Aanpassing van de voorwaarden waaraan een gestandaardiseerde jaarrekening moet voldoen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de aanpassing van de voorwaarden waaraan een gestandaardiseerde jaarrekening moet voldoen. 

Het ontwerp beoogt de voorwaarden waaraan een gestandaardiseerde jaarrekening opgemaakt in de vorm van een bestand in het PDF-formaat moet voldoen om te kunnen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België gelijk te stellen met de voorwaarden die van toepassing zijn voor de neerlegging van een jaarrekening opgemaakt in de vorm van een gestructureerd databestand.

Voorts zal de Nationale Bank van België gebruik maken van de eBox voor het bezorgen van de mededeling van de neergelegde jaarrekening aan de betrokken rechtspersoon.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande rekenkundige en logische controles van de neer te leggen jaarrekening en het gebruik van de eBox door de Nationale Bank van België