07 jun 2019 17:41

Aanpassing van diverse koninklijke besluiten die te maken hebben met het netwerk van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een reeks koninklijke besluiten, die te maken hebben met het netwerk van de sociale zekerheid, wijzigen.

Het eerste ontwerp zorgt voor de nodige formele aanpassingen om de bestaande regelgeving in overeenstemming te brengen met de terminologie van de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en de Algemene Verordening Gegevensbescherming*.

Het tweede ontwerp zorgt voor een reeks aanpassingen aan het koninklijk besluit van 16 januari 2002, onder meer naar aanleiding van de gewijzigde regelgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat om:

  • de vervanging van de bevoegdheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid om vooraf een advies te verlenen, door de bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité om vooraf een beraadslaging te verlenen
  • de verduidelijking dat de uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid steeds moet gebeuren in het kader van (bestaande of toekomstige) uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de sociale actoren en de betrokken instantie
  • de uitbreiding van de lijst van aangelegenheden die de toetreding tot het netwerk van de sociale zekerheid kunnen rechtvaardigen
  • de aanpassing van de lijst van de artikelen van de wet van 15 januari 1990 die van toepassing worden verklaard op de instanties die tot het netwerk van de sociale zekerheid toetreden
  • de actualisering van de verwijzing naar de toegang tot het rijksregister en het gebruik van het rijksregisternummer, en twee terminologische wijzigingen

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

* Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot het netwerk van de sociale zekerheid

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid