20 mei 2022 14:45

Aanpassing van het bedrag voor het Fonds voor preventie van zware ongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing van het bedrag voor het Fonds voor preventie van zware ongevallen.

Het Sevesofonds bestaat uit het Fonds voor preventie van zware ongevallen, bestemd om de kosten van de preventieopdrachten van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) te dekken, en het Fonds voor risico’s van zware ongevallen, bestemd om de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten te dekken die opgelopen zijn door FOD Binnenlandse Zaken. Beide fondsen halen hun inkomsten uit de jaarlijkse Seveso-heffingen.

Aan het Fonds voor preventie van zware ongevallen wordt jaarlijks een vast bedrag toegewezen. Het saldo van de totale jaarlijkse opbrengst gaat naar het Fonds voor risico’s van zware ongevallen.

Het vast bedrag dat jaarlijks wordt doorgestort aan het Fonds voor preventie van zware ongevallen is, in tegenstelling tot het bedrag van de verschuldigde heffing, niet onderworpen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Bovendien is het aantal inrichtingen dat onderworpen is aan de jaarlijkse heffing sinds 2008 gestegen van 162 naar 226. De preventieopdrachten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn door de stijging van het aantal inrichtingen aanzienlijk toegenomen.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt er dus toe het bedrag van het Fonds voor preventie van zware ongevallen tot 2,5 miljoen euro te verhogen, d.w.z. een verhoging met 500 000 euro. Deze verhoging zal in twee stappen gebeuren: een verhoging tot 2 250 000 euro in 2022 en een verhoging tot 2 500 000 euro in 2023, dit om rekening te houden met de reeds voorziene studie- en investeringsprojecten van het Fonds voor risico’s van zware ongevallen dat door de FOD Binnenlandse Zaken wordt beheerd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.