08 jul 2022 16:55

Aanpassing van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit dat het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen vaststelt.

Naar aanleiding van de derde aanpassing van de gezondheidszorgbegroting voor 2022 werden verschillende beslissingen genomen die gevolgen hebben voor het globaal budget van de ziekenhuizen, waarvan het bedrag moet worden aangepast:

  • het globaal budget voor 2022 wordt verhoogd met een bedrag van 269 667 120 euro om rekening te houden met de reeds toegepaste indexeringen in 2022 en een indexhypothese in november 2022
  • de regering heeft een budget van 23 miljoen vrijgemaakt om de specialisatie van verpleegkundigen in een IFIC-loopbaan te valoriseren door de toekenning van een specialisatietoeslag
  • voor de ontwikkeling van het dagziekenhuis werd een extra budget van 9 miljoen euro uitgetrokken. Dit bedrag was reeds voorzien binnen de globale begrotingsdoelstelling, maar wordt overgeheveld van de rubriek “forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen” naar de rubriek “verpleegdagprijs (BFM)”
  • in het sociaal akkoord 2021-2022 was opgenomen dat ziekenhuizen financiering zullen krijgen voor de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Deze opdracht werd toevertrouwd aan de Maribelfondsen in het kader van de begroting voor 2021. Als gevolg daarvan wordt de totale begroting verlaagd met 46 364 470 euro
  • het bedrag met betrekking tot de impact van de beroepsprocedures voor 2022 wordt verlaagd tot 160 miljoen euro. Dit laatste bedrag vertegenwoordigt de budgettaire raming van de bedragen die aan de ziekenhuizen moeten worden terugbetaald ten gevolge van de gedeeltelijke vernietiging van de koninklijke besluiten van 22 december 2016 en 24 januari 2017, waarmee uitvoering werd gegeven aan de besparingen die vanaf 2017 aan de ziekenhuissector werden opgelegd

Het herberekend globaal budget voor 2022 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen bedraagt zodoende 10 185 401 033 euro.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2021 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2022, van het globaal budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen