09 jul 2021 16:03

Aanpassing van het koninklijk besluit tot oprichting van het Comité voor advies inzake biociden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden.

Het Comité voor advies inzake biociden (CAB) werd opgericht bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 om voornamelijk de toelatingsaanvragen voor het op de Belgische markt brengen van biociden te evalueren. Het koninklijk besluit van 2006 werd in tussentijd meermaals aangepast en is dringend aan een actualisering toe, voornamelijk omdat het op de markt brengen en het gebruik van biociden is verschoven van de nationale naar de Europese regelgeving.

Sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit Biociden van 4 april 2019, waarbij de nationale toelatingsprocedure werd vervangen door de huidige registratieprocedure, zijn de opdrachten van het CAB grondig gewijzigd. Hierdoor bespreekt het CAB nog slechts sporadisch volledige evaluatiedossiers voor nationale registraties, maar komt de focus meer en meer te liggen op de Europese toelatingsaanvragen die ingediend worden in het kader van de Europese Verordening 528/2012. De belangrijkste wijzigingen in het ontwerp van koninklijk besluit situeren zich dan ook in het artikel dat de opdrachten van het CAB beschrijft. Verder werd de samenstelling van het CAB gewijzigd en worden voor alle leden plaatsvervangers voorzien. Zoals aangegeven in artikel 8 zal binnen een termijn van zes maanden na goedkeuring een huishoudelijk reglement worden opgesteld met een meer gedetailleerde beschrijving van de werking van het CAB.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.