06 okt 2023 16:19

Aanpassing van het reglement voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt voornamelijk de omzetting in Belgisch recht van de EU-richtlijn 2022/2407.

Het nieuwe reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor bevat verschillende nieuwe bepalingen die, rekening houdend met de technische en wetenschappelijke vooruitgang, moeten bijdragen tot de verbetering van de veiligheid en de aantrekkelijkheid van het spoor als schone en energiezuinige vervoerswijze.

Het gaat onder meer over:

  • transcontinentaal vervoer van gasflessen
  • zeer grote tankcontainers
  • tests en goedkeuring van tanks
  • toevoeging van een nieuw UN-nummer voor kobaltdihydroxide
  • verpakkingen met maximale netto-massa hoger dan 400 kg
  • uitrusten van tanks met veiligheidskleppen

Het ontwerp word voor advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.