16 jun 2023 17:02

Aanpassingen aan de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van verschillende wetten betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Eerst en vooral omvat het voorontwerp een wijziging aan de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet). Deze wet is nu al enkele jaren van kracht en om de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties in de dagdagelijkse praktijk op het terrein te vergemakkelijken, worden een aantal aanpassingen in de regelgeving voorzien. De noodzaak voor aanpassingen bleek ook uit het tweede “GAS-verslag”. In 2020 werd ook een studie over de GAS-bemiddelingspraktijken uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Die is uitgemond in een aantal wetgevende aanbevelingen om de bemiddeling te versterken. Daarnaast heeft het Grondwettelijk Hof gewezen op het feit dat de sanctionerend ambtenaar en, in beroep, de politierechtbank niet in de mogelijkheid verkeren om de geldboete waarin zij voorzien voor de inbreuken opgesomd in artikel 3,3° van de GAS-wet, gepaard te laten gaan met uitstel. Een wetswijziging drong zich dan ook op.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt tevens artikel 134sexies (in verband met het plaatsverbod) van de Nieuwe Gemeentewet. Dit artikel wordt gewijzigd om de wettelijke bepaling inzake het plaatsverbod in overeenstemming te brengen met de actueel geldende privacyreglementering.

Tot slot beoogt het voorontwerp de wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet. Deze wet heeft immers raakvlakken met andere regelgeving (waaronder de GAS-wet en haar uitvoeringsbesluiten), waardoor een harmonisering ervan aangewezen is.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, van de Nieuwe Gemeentewet en van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet