13 okt 2023 16:54

Aanpassingen aan het eHealth Platform en de wet op de sociale identiteitskaart - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de wet op het eHealth Platform en de wet op de sociale identiteitskaart aanpast.

De wijzigingen hebben betrekking op de uitwisseling van gezondheidsgegevens en op de ISI+ kaart , de sociale identiteitskaart voor mensen die geen eID hebben (zoals kinderen).

Eén van basisdiensten van het eHealth Platform voor uitwisseling van gezondheidsgegevens, is een verwijzingsrepertorium met informatie over waar patiëntengegevens beschikbaar zijn, zonder zelf inzage te hebben in de gegevens. Het wordt nu duidelijk gespecifieerd in de wet dat deze verwijzing kan worden voorzien zonder dat er door de patiënt een geïnformeerde toestemming is gegeven tot het delen van informatie, behoudens uitdrukkelijk verzet van de patiënt. De referentiëring is belangrijk in noodgevallen en opdat de persoon zelf toegang moet kunnen hebben tot deze gedeelde informatie.

De ISI+-kaart wordt gebruikt voor de identificatie van kinderen bij de terugbetaling van de gezondheidszorg. De kaart kan vanaf nu ook in een elektronisch formaat worden uitgereikt, bijvoorbeeld door een mobiele applicatie. Er is ook een update van de verwijzing naar de GDPR-verordening.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen, en tot wijziging van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI +kaart