25 nov 2016 17:36

Aanpassingen in de reglementering van sociaal secretariaten

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie de Block en minister van Werk Kris Peeters, keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om de reglementering rond sociaal secretariaten aan te passen.

De belangrijkste wijziging is het invoeren van een kwaliteitsbarometer voor de erkende sociaal secretariaten. Dat is een instrument om de kwaliteit van de behandeling en uitwisseling van gegevens met de sociale zekerheidsinstellingen te verbeteren. De bedoeling daarvan is om de bijdragen correcter te berekenen en de sociale rechten van werknemers te waarborgen. De barometer kan ook ingezet worden om de eventuele intrekking van de erkenning van een erkend sociaal secretariaat te beoordelen.

Een andere aanpassing is dat sociaal secretariaten het dossier van de werkgever voortaan niet buiten België mogen bewaren om te vermijden dat raadpleging en controle van deze dossiers niet meer tot de bevoegdheid van Belgische Inspectiediensten behoren.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders