01 jul 2022 17:05

Aanpassingen inzake verwijzingen naar gegevensbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed ter aanpassing van verwijzingen inzake gegevensbescherming in bepaalde wetten en koninklijke besluiten.

In verschillende wetten en koninklijke besluiten wordt nog steeds verwezen naar de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het voorontwerp van wet tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke wetten en het ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke koninklijke besluiten beogen deze verwijzingen te vervangen door verwijzingen naar de verordening (EU) 2016/679 inzake GDPR en naar de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.