26 sep 2008 10:47

Aansluiting van chronische zieken en personen met handicap bij ziekenfonds

Evaluatie van een aantal wettelijke voorschriften die de ziekenfondsen moeten naleven bij de hospitalisatieverzekering van chronisch zieken en personen met een handicap

Evaluatie van een aantal wettelijke voorschriften die de ziekenfondsen moeten naleven bij de hospitalisatieverzekering van chronisch zieken en personen met een handicap

Op 1 juli 2007 trad de wet in werking die chronisch zieken en personen met een handicap een betere toegang tot de aanvullende hospitalisatieverzekering waarborgt. Het verslag van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx op de ministerraad heeft voorgesteld, evalueert de bepalingen van die wet om uit te maken of ze na 31 december 2008 moeten worden behouden (*).

De ministerraad gaat ermee akkoord om de maatregelen tot 31 december 2009 te behouden op basis van het verslag dat tot de conclusie komt dat één jaar onvoldoende is om de maatregelen in kwestie te evalueren.

Alle hospitalisatiediensten van de ziekenfondsen (aanvullende verzekering), moeten dus iedereen tot 65 jaar, die beantwoordt aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden, als lid aanvaarden. Die verplichting geldt ook voor chronisch zieken en personen met een handicap.

De bijdragen die ze hun vragen, mogen niet hoger liggen dan de bijdragen van andere leden. Tot slot zullen die diensten verplicht zijn ook de kosten te dekken verbonden aan hun ziekte of handicap, desgevallend forfaitair en met uitsluiting van de supplementen verbonden aan hospitalisaties in een eenpersoonskamer.

(*) evaluatie van sommige bepalingen voorzien in art 9, § 1 sexies van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen zoals ingevoegd in wde wet van 11 mei 2007.