24 mei 2012 18:30

Aansprakelijkheid van de werkgever die illegalen tewerkstelt

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de wet van 2 juni 2010 aanpast aan de Europese richtlijn over de sancties en maatregelen voor werkgevers die illegalen tewerkstellen*.  Het gaat om een tweede voorontwerp dat samen met het voorontwerp van wet dat de ministerraad op 11 mei 2012 goedkeurde, de Europese richtlijn omzet.

Het laatste voorontwerp voert in het sociaal strafrechtboek een bepaling in die omschrijft hoe de inspectiediensten de werkgever dienen op de hoogte te brengen dat hij hoofdelijk aansprakelijk is wanneer hij een illegaal in België verblijvende werknemer tewerkstelt (invoeging van art 49/2). Het voorontwerp dat de ministerraad nu goedkeurt, voegt in de wet een verwijzing naar deze bepaling in, zodat de werkgever die hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld een beroep bij de rechtbank kan instellen tegen de maatregelen die tegen hem werden genomen.  

*voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht.