03 dec 2015 12:16

Aanstelling leden raad van bestuur van Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin twee leden en twee plaatsvervangers worden aangesteld die de federale regering vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie.

  • M. Wouter De Ryck (N) en M. Abdelwahad Harag (F) zijn benoemd als leden
  • M. Karel Vanhoecke (N) en Mevr. Kathleen Desmedt (F) zijn benoemd als plaatsvervangers

Deze vertegenwoordigers beschikken over de nodige kennis van de onroerende fiscaliteit in het algemeen en van het kadaster in het bijzonder, evenals van het beheer van de uitwisseling van patrimoniuminformatie en van de belangrijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

De Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie werd opgericht door het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Coördinatiestructuur heeft als doel om de patrimoniuminformatie bij te werken en om de gecoördineerde en geïntegreerde uitwisseling van patrimoniuminformatie tussen de federale overheid en de gewesten en tussen de gewesten onderling te organiseren.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanstelling van de twee leden die de federale staat vertegenwoordigen bij de raad van bestuur van de coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie opgericht door de wet van 27 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.