10 jul 2015 16:34

Aanstelling van de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer binnen de politie

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer binnen de geïntegreerde politie, alsook een platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens.

Het ontwerp geeft uitvoering aan artikel 44/3 van de wet van 18 maart 2014, die de algemene principes en regels bevat inzake:

  • beheer van informatie en persoonsgegevens, in het licht van de doeleinden van bestuurlijke en van gerechtelijke politie waarvoor ze verkregen worden en waarvoor ze later verwerkt worden,
  • het meedelen van de operationele politiegegevens aan de controleorganen en aan de verschillende publieke of private partners op nationaal en internationaal vlak.

Overeenkomstig deze wet, voorziet het ontwerp in:

  • het aanduiden van een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in elke lokale politiezone en in elke directie, elke Algemene Directie en bij het Commissariaat-generaal van de federale politie,
  • het opzetten van een coördinatieplatform voor de consulenten belast met de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen zorgen voor de toepassing van het beleid inzake de beveiliging van gegevens, informatie, systemen enz. Meer specifiek in het kader van het meedelen van gegevens aan andere private of publieke instanties, is dit een sleutelfunctie die het mogelijk zal maken om onder andere toe te zien op een beveiliging van de toegang en adviezen te geven inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enz.

Het ontwerp is voor advies overgemaakt aan de Raad van State.