12 mrt 2014 16:51

Aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van Fedict

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken  Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict).

Het mandaat van de heer Jan Deprest als voorzitter van het directiecomité wordt verlengd voor een periode van zes jaar, vanaf 17 juni 2014. Bij zijn eindevaluatie kreeg de heer Deprest de vermelding "zeer goed".