07 sep 2018 17:45

Aanstelling van het secretariaat van de commissie van experts in het kader van discriminatiebestrijding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir een ontwerp van koninklijk besluit goed over de commissie van experts in het kader van de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden en de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen worden om de vijf jaar geëvalueerd. De evaluatiecommissie werd opgericht bij een koninklijk besluit van 18 november 2015 en het eerste tussentijds verslag werd in juni 2017 aan het parlement voorgelegd.

Er werd beslist dat Unia het secretariaat van die commissie van experts zou regelen. Op het tijdstip van de bekendmaking van dit koninklijk besluit beschikte de staatssecretaris voor Gelijke Kansen effectief nog niet over een eigen administratie. De cel Gelijke Kansen werd intussen opgericht in 2016 en ondergebracht bij de FOD Justitie. Om de rol van Unia als onafhankelijke instelling te verzekeren, voorziet dit ontwerp dat de cel Gelijke Kansen deze functie voortaan zal overnemen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 November 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de commissie van experts, hun aanstelling en de vorm en concrete inhoud van het verslag dat voorgesteld moet worden tot uitvoering van artikel 52, § 3, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie