13 sep 2002 17:00

Aantasting van de beukenbossen

Op voorstel van Mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de schade veroorzaakt aan de beuken (*) op het grondgebied van verschillende gemeenten tussen 1 januari 2000 en 1 juli 2002 als een landbouwramp wordt beschouwd en waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend.

Op voorstel van Mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de schade veroorzaakt aan de beuken (*) op het grondgebied van verschillende gemeenten tussen 1 januari 2000 en 1 juli 2002 als een landbouwramp wordt beschouwd en waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend.

In de loop van 2000 werd vastgesteld dat bast loskwam van de beuken en daarna afstierf. De beuken waren aangetast door spintkevers en zwammen. Ondanks de in 2000 genomen maatregelen om de aangetaste bomen te verwijderen, heeft het probleem in 2001 een nooit geziene omvang bereikt. De overvloedig aanwezige insecten hebben zich ook gericht op nog niet of weinig gekwetste bomen. De geografische afbakening heeft betrekking op de gemeenten van de landbouwstreken Ardennen, Jura, Hoge Ardennen en Famenne, alsook op de gemeenten die zich aan weerszijden van één van die landbouwstreken bevinden (provincies Henegouwen, Luik en Luxemburg). (*) door de spintkevers van de soorten Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum, Anisandrus dispar en Hylecoetus demlestoïdes, die zich thans verspreiden in de Waalse beukenbossen en waarvan tot op heden werd aangenomen dat zij zich enkel voedden met dood of afstervend hout.