13 sep 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13 september 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 september 2002 in de Wetstraat 16
vanaf 10.00 uur. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 september 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft allereerst de nadruk gelegd op de erkenning van verschillende natuurrampendossiers. Vier dossiers zullen volgende week nog bestudeerd worden, heeft hij aangekondigd. Tegelijk bevestigde hij dat het Overlegcomité met de Gewesten wel degelijk op 20 september 2002 gehouden wordt. Wat betreft de overstromingen van 2002, zullen de dossiers vóór de 31december van dit jaar binnen moeten zijn. De aanvragen zullen moeten opgesteld moeten worden op de officiële formulieren, die te bekomen zijn bij de gemeentediensten of bij de provinciale gouvernementen (persbericht 1 van 13/09/2002). De Eerste Minister heeft er ook op gewezen dat drie ontwerpen van besluit over landbouwrampen werden goedgekeurd (persbericht 2 van 13/09/2002, persbericht 3 van 13/09/2002 en persbericht 4 van 13/09/2002). Guy Verhofstadt heeft ook uitgelegd dat België besliste niet langer te wachten op de Europese richtlijn om de invoering van de verplichte installatie van anti-dodehoeksystemen op vrachtwagens, te versnellen. Vanaf 1 januari 2003 moeten alle nieuwe voertuigen van meer dan 3,5 ton met een dergelijk systeem zijn uitgerust (persbericht 5 van 13/09/2002). Hij heeft daarna aangekondigd dat een bijkomende stap wordt gezet tot liberalisering van de electiciteitsector door de goedkeuring van het ministerieel besluit houdende aanwijzing van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit (persbericht 6 van 13/09/2002); De Eerste Minister heeft ook nog het accent gelegd op de overdraagbaarheid van de mobiele telecommunicatienummers (persbericht 7 van 13/09/2002). De Ministerraad heeft ook de uitvoering van de Politiehervorming en van de strijd tegen de misdaad besproken, meer bepaald wat de vorderingen in de regio's Charleroi en Antwerpen betreft. De Eerste Minister heeft bovendien aangekondigd dat hij zijn Franse evenknie, Jean-Pierre Raffarin, op 16 september 2002 zal ontmoeten met het oog op de ontmanteling van het "drugstoeristen"-circuit. Vervolgens keurde de Ministerraad de volgende punten goed: een voorontwerp van wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (persbericht 8 van 13/09/2002); de aankoop van 10 straalverbindingen van het type STM1 voor het BEMILCOM-netwerk (persbericht 9 van 13/09/2002); het uitschrijven van een openbare aanbesteding voor het afsluiten van een overeenkomst voor de levering van elektriciteit aan de vrijgemaakte kwartieren van Defensie (persbericht 10 van 13/09/2002); het voorleggen, ter advies binnen de maand, aan de Raad van State van een ontwerp van ministerieel besluit dat de kosten van de overdraagbaarheid van de nummers van abonnees van telecommunicatiediensten (vaste telefonie) bepaalt voor de periode van 1januari 2001 tot 30 juni 2001 (persbericht 11 van 13/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot intrekking van de vergunning voor het exploiteren van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten die aan de firma TE.SA.M (Télécommunications par Satellites Mobiles) werd verleend (persbericht 12 van 13/09/2002); het voorontwerp van wet betreffende het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid (persbericht 13 van 13/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de afvaardiging van De Post bij het Comité Overheidsbedrijven, als gevolg van een aantal ontslagen (persbericht 14 van 13/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit rond de omzetting naar Belgisch recht van een Europese richtlijn betreffende de veiligheid van sommige werknemers (persbericht 15 van 13/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit over de vrijstelling van verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende, die aan PWA-werknemers wordt toegekend (persbericht 16 van 13/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit rond de startbaanovereenkomst (persbericht 17 van 13/09/2002); de overname door de Administratie grootstedenbeleid van de overeenkomsten, door de Gewestelijke Overheid gesloten binnen het kader van de Federale globale plannen (persbericht 18 van 13/09/2002). een voorontwerp van wet houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen (persbericht 19 van 13/09/2002); twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de financieringsregels voor de rustoorden en de rust- en verzorgingstehuizen (persbericht 20 van 13/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de sociale wetgeving wordt aangepast aan de invoering van het tijdskrediet (persbericht 21 van 13/09/2002); het tweede beheerscontract, af te sluiten tussen de Federale Staat en de Belgische Technische Coöperatie n.v. (BTC) (persbericht 22 van 13/09/2002); een voorontwerp van wet inzake de rechten van het kind (persbericht 23 van 13/09/2002); een voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (persbericht 24 van 13/09/2002); het akkoord inzake sociale zekerheid tussen de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk België (persbericht 25 van 13/09/2002).