13 sep 2002 17:00

Startbaanovereenkomst

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de startbaanovereenkomst.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de startbaanovereenkomst.

Het is de bedoeling, na analyse van de gevoerde acties, om twee projecten inzake de strijd tegen de jongerenwerkloosheid, die binnen de federale globale plannen vallen, te wijzigen. Die wijzigingen hebben betrekking op: - het werkgelegenheidsvolume alsook de opname van een tiende project in de voorziening die tot doel heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te stimuleren en te bevorderen; - de samenwerkingsakkoorden gesloten met de Gewesten voor de verwezenlijking van projecten in het kader van grootstedenbeleid. Het is de bedoeling het beheer van deze banen toe te vertrouwen aan de administraties van de grootsteden. Het ontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen een periode die de maand niet overschrijdt. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, §1, en 4, tweede lid, 40 tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, §1, vijfde lid, en §5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.