13 sep 2002 17:00

Coördinatie van de Europese sociale-zekerheidsregelingen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het akkoord goed inzake sociale zekerheid, tussen de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk België.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het akkoord goed inzake sociale zekerheid, tussen de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk België.

De juridische basis van dit akkoord zijn de bepalingen van de Europese Verordeningen (*) die voorzien in de coördinatie van de sociale-zekerheidsregelingen van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte ten gunste van de migrerende werknemers. Het bepaalt de modaliteiten voor de vereffening van de schuldvorderingen inzake geneeskundige verzorging tussen de bevoegde organen van de twee Staten (**). Dit akkoord bevat ook de volgende afstandbepaling: het afzien, door beide akkoordsluitende partijen, van de vergoeding van de kosten voor administratieve en medische controle. Het werd ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement. (*) nr. 1408/71 en nr. 574/72. (**) op basis van artikelen 36, lid 3 en 63, lid 3 van Verordening (EEG) nr. 1408/71.