21 apr 2023 18:05

Aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed dat het Sociaal Strafwetboek wijzigt.

Het Sociaal Strafwetboek, dat werd goedgekeurd in 2010, bundelt en rationaliseert de verschillende strafbepalingen die verspreid waren over meer dan tachtig wetten, zowel in het arbeidsrecht als in het socialezekerheidsrecht. Meer specifiek werd het sanctiestelsel vereenvoudigd, zowel wat betreft de straffen die door de strafrechter kunnen worden opgelegd als wat betreft de administratieve geldboeten die door de Directie van de Administratieve geldboeten kunnen worden opgelegd. Het Wetboek omvat ook bepalingen in verband met de preventie van inbreuken en de specifieke procedurevoorschriften op dit gebied.

In overeenstemming met het advies van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, worden de bepalingen van zowel het Eerste als het Tweede Boek van het Sociaal Strafwetboek gewijzigd. Het gaat eveneens om een aantal specifieke sociale bepalingen, die bepalingen van sociaal strafrecht bevatten. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de volgende domeinen:

Boek 1: 

 • beleid inzake preventie en toezicht
 • uitoefening van het toezicht en de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie
 • processen-verbaal
 • vervolging van de inbreuken
 • bijzondere bepalingen
 • bestraffing van de inbreuken in het algemeen

Boek 2:

 • wijziging van de sanctieniveaus voor bepaalde inbreuken
 • actualisatie van incriminaties van sociaal strafrecht
 • verduidelijking, vereenvoudiging en standaardisering van inbreuken van sociaal strafrecht

Bijzondere wetten:

 • wijziging van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht die betrekking hebben op het beroep tegen de administratieve beslissing van de bevoegde administratie
 • wijziging van de toezichtsbepalingen van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Adviesraad van het sociaal strafrecht, de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.