03 mei 2024 17:51

Aanvulling lijsten van oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanvulling van de lijsten van oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen.

Het voorontwerp beoogt de lijst aan te vullen van marktpraktijken die in alle gevallen als oneerlijk worden beschouwd in deze relaties (de zogenaamde 'zwarte' lijst in het Wetboek van economisch recht), evenals de lijst van marktpraktijken die verondersteld worden oneerlijk te zijn tenzij het tegendeel wordt bewezen (de zogenaamde 'grijze' lijst).

Het betreft:

Zwarte lijst

  • het verbod op het oneerlijk uit de rekken halen van zijn producten zonder voorafgaande schriftelijke rechtvaardiging
  • het verbod op het automatisch aanrekenen door de afnemer van schadevergoedingen en interesten
  • het verbod op eenzijdige schuldvergelijking door de afnemer van boetes zonder vergoedend karakter
  • het verbod op de eenzijdige schuldvergelijking door de afnemer van schadevergoedingen en interesten zonder voorafgaande schriftelijke verantwoording

Grijze lijst

  • het verbod in hoofde van de afnemer om producten van de leverancier te kopen tegen een prijs die lager ligt dan zijn productiekosten
  • de toepassing van de imprevisieleer in de overeenkomsten - verbod tot het weigeren van heronderhandeling in geval van onvoorzienbare omstandigheden

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.